bewi logo
HomeBeziehungen zu InvestorenInteraktive Diagramme

Interaktive Diagramme

Individuelle Daten

Download File

Dane historyczne roczne jednostkowe

Dane historyczne kwartalne jednostkowe

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - aktywa

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - pasywa

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych - jednostkowe

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych - jednostkowe - 1Q

Roczne sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych - jednostkowe

Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów - jednostkowe

Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów - jednostkowe - 1Q

Roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów - jednostkowe

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - jednostkowe

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - 1Q 2020/2021

Roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - jednostkowe

Wybrane dane finansowe jednostkowe

Wybrane dane finansowe jednostkowe - 1 Q 2020/2021

Wybrane dane finansowe jednostkowe

Konsolidierte Daten

Download File

Dane historyczne - roczne - skonsolidowane

Dane historyczne - kwartalne - skonsolidowane

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa - skonsolidowane

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa - skonsolidowane

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych - skonsolidowane

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych - skonsolidowane 1 Q

Roczne sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych skonsolidowane

Sprawozdanie z całkowitych dochodów - skonsolidowane

Sprawozdanie z całkowitych dochodów - skonsolidowane 2020/2021 - 1 Q

Sprawozdanie z całkowitych dochodów - skonsolidowane

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - skonsolidowane

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 1Q 2020/2021

Roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - skonsolidowane

Wybrane dane finansowe - skonsolidowane

Wybrane dane finansowe 1 Q 2020/2021 skonsolidowane

Wybrane dane finansowe skonsolidowane